| tilbage til om udvalget |

Kommissorium for

Sundhedsstyrelsens Rådgivende

Videnskabelige Udvalg for Miljø og SundhedFormål og opgaver

§1

Det overordnede formål for Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed er at underbygge indsatsen for at forebygge sygdomme relateret til miljøfaktorer.

§2

Udvalget danner ramme om et tværgående netværkssamarbejde mellem institutioner, der forsker inden for miljø og sundhed.

Udvalget orienterer løbende Sundhedsstyrelsen om nye forskningsbehov inden for området miljø og sundhed og arbejder for nye forskningsmidler til området.

Udvalget formidler, f.eks. gennem udgivelse af formidlingsblad, drift af hjemmeside og afholdelse af formidlingsmøder, viden om nye forskningsresultater til såvel Sundhedsstyrelsen og andre offentlige myndigheder som til relevante forskningsmiljøer, ansatte inden for sundheds- og miljøområdet, pressen og offentligheden.

Udvalget udarbejder en gang årligt en statusrapport til Sundhedsstyrelsen over gennemførte aktiviteter.

Udvalget kan efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen:

 • udarbejde en samlet status for forskningsbehov inden for området miljø og sundhed

 • være høringspart i forbindelse med nye initiativer inden for den strategiske forskning

 • være høringspart i forbindelse med faglige notater og rapporter, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, inden for området miljø og sundhed.
 • udarbejde faglige udredninger på kontraktbasis inden for området miljø og sundhed
 • foretage en faglig vurdering af forslag til tværministerielle samarbejdsprojekter inden for miljø og sundhed, inden Sundhedsstyrelsen evt. giver tilsagn om at yde økonomisk støtte. Forinden vurderes evt. inhabilitet. • Medlemskreds og ledelsesforhold

  §3

  Udvalget består af 1 repræsentant for hver af nedenstående institutioner og 1 repræsentant udpeget af Sundhedsstyrelsen. For hvert af medlemmerne udpeges en stedfortræder.

  Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

  Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Region Hovedstaden, Bispebjerg Hospital.

  DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

  Institut for Miljøvidenskab, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

  Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

  Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

  Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

  Statens Institut for Folkesundhed

  Statens Serum Institut

  Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital

  §4

  Udvalgets medlemmer og deres stedfortrædere udpeges af institutionerne for tre år ad gangen og enhedschefen i Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud udpeger formanden for udvalget blandt medlemmerne af udvalget.

  Udvalget mødes efter behov med henblik på at varetage de løbende forretninger og de opgaver, som er beskrevet i §2.

  Udvalgets møder ledes af formanden.

  §5

  Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Udvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  §6

  Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

  §7

  Udvalget refererer til ledelsen i Sundhedsstyrelsens Enhed for Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud.


  Sekretariat

  §8

  Udvalget sekretariatsbetjenes af Enhed for Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud, Sundhedsstyrelsen.


  Budget

  §9

  Bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde fastlægges ved de årlige budgetlægninger i Enhed for Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud. Udgifter afholdes i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning.

  11. december 2012

  Signeret
  Jette Jul Bruun
  Enhedschef

  | til top |
  | tilbage til om udvalget |  ©2008 Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed